top of page

FAQ

Q & A – EvacuAid

Запитання та відповіді – EvacuAid

Вопросы и ответы – EvacuAid


Q: Who is organising this trip?

A: We are a group of individuals from Germany and Austria in cooperation with the Csilla von Boeselager Foundation Osteuropahilfe, with connections to governments, logistics companies, security services and Malteser Network. We took the initiative to organize help specifically for those that are weak/unable to escape on their own. We cooperate with city military administrations of Ukraine for evacuations, and from the beginning with the City Military Administration of Kyiv.


З: Хто організовує цю поїздку?

В: Ми є організацією  з Німеччини та Австрії у співпраці з Csilla von Boeselager Foundation Osteuropahilfe, що має зв’язки з урядами, логістичними компаніями, службами безпеки та товариством Мальтійського Хреста. Ми виступили з ініціативою організувати допомогу спеціально для тих, хто слабкий/не в змозі виїхати самостійно. Ми співпрацюємо з міськими військовими адміністраціями України з питань евакуації, більш за все  з самого початку – з військовою адміністрацією міста Києва.


В: Кто организует эту поездку?

О: Мы - группа частных лиц из Германии и Австрии в сотрудничестве с фондом Csilla von Boeselager Foundation Osteuropahilfe, имеющим связи с правительствами, логистическими компаниями, службами безопасности и сетью Malteser. Мы взяли на себя инициативу организовать помощь специально для тех, кто слаб/не в состоянии бежать самостоятельно. Мы сотрудничаем с городскими военными администрациями Украины для эвакуации, и с самого начала с городской военной администрацией Киева.
Q: What is the focus of the evacuations?

A: We focus on evacuations especially of the most vulnerable ones from the regions most in danger of Russian aggression – now: from Donbas. 


З: На чому спрямована евакуація?

В: Ми зосереджуємось на евакуації особливо найбільш уразливих людей з регіонів, які найбільше загрожують російської агресії – зараз: з Донбасу.


В: Какова направленность эвакуации?

О: Мы сосредоточены на эвакуации, особенно наиболее уязвимых, из регионов, наиболее подверженных российской агрессии - сейчас: из Донбасса. 
Q: Where is this evacuation trip going?

A: To suitable cities in Germany or Austria where we can provide medical and psychological care and accommodations. We organize care and accommodation in advance, so everybody knows where the buses are driving to.


З: Куди спрямована  евакуація?

В: У відповідні міста Німеччини чи Австрії, де ми можемо надати медичну та психологічну допомогу та житло. Догляд та проживання ми організовуємо заздалегідь, щоб усі знали, куди їдуть автобуси.


В: Куда направляется эвакуация?

О: В подходящие города Германии или Австрии, где мы можем предоставить медицинскую и психологическую помощь и жилье. Мы организуем уход и размещение заранее, поэтому все знают, куда едут автобусы.

Q: What happens when the trip crossed the borders of Ukraine?

A: We head directly towards the places of first accommodations like Vienna and/or Munich with our buses. 

If wanted (e.g. relatives live in Poland), refugees can get themselves registered in any European country and get out of our bus to go on by themselves. 

If people need special medical attention or want to stay e.g. in Poland (depends on our route), we hand them over to the responsible support agencies. There will be supplies of food, medical attention, shelter, etc.  

Once refugees arrive in Vienna or Munich, they will be first-time registered in the EU. If refugees have a passport, registration is quick and should happen within a few hours. 

If refugees do not have a passport, first-time registration can take a bit longer (can be 2-3 days).  


З: Що відбувається, коли автобуси перетинають  кордони України?

В: Нашими автобусами ми прямуємо до місць першого розміщення, таких як Відень та/або Мюнхен.

При бажанні (наприклад, родичі живуть у Польщі), біженці можуть зареєструватися в будь-якій європейській країні та вийти з нашого автобуса, щоб їхати самостійно.

Якщо людям потрібна особлива медична допомога або вони хочуть залишитися, напр. в Польщі (залежить від нашого маршруту), ми передаємо їх відповідальним службам підтримки. Будуть запаси їжі, медична допомога, притулок тощо.

Після прибуття до Відня чи Мюнхена біженці будуть перш за все  зареєстровані в ЄС. Якщо у біженців є паспорт, реєстрація відбувається швидко і має відбутися протягом кількох годин.

Якщо у біженців немає паспорта, перша реєстрація може зайняти трохи більше часу (може становити 2-3 дні).


В: Что происходит, когда автобус пересекает границы Украины?

О: На наших автобусах мы направляемся прямо к местам первого размещения, например, в Вену и/или Мюнхен. 

Если есть желание (например, родственники живут в Польше), беженцы могут зарегистрироваться в любой европейской стране и выйти из нашего автобуса, чтобы продолжить путь самостоятельно. 

Если люди нуждаются в особой медицинской помощи или хотят остаться, например, в Польше (зависит от нашего маршрута), мы передаем их ответственным агентствам поддержки. Там им будет предоставлена еда, медицинская помощь, кров и т.д.  

После прибытия беженцев в Вену или Мюнхен они будут впервые зарегистрированы в ЕС. Если у беженцев есть паспорт, регистрация проходит быстро, в течение нескольких часов. 

Если у беженцев нет паспорта, первая регистрация может занять немного больше времени (2-3 дня).  
Q: Can refugees travel in the EU?

A: Once registered, refugees can travel with public transport anywhere in the EU. There are further refugee-support and welcome centers at all major train stations in Europe.

Public transport on trains and most cities is free. Refugees just need to show their ID or refugee status and then get a free ticket.


З: Чи можуть біженці подорожувати в ЄС?

В: Після реєстрації біженці можуть подорожувати громадським транспортом у будь-яку точку ЄС. На всіх головних залізничних вокзалах Європи є додаткові центри підтримки біженців.

Громадський транспорт у поїздах і в більшості міст безкоштовний. Біженцям достатньо пред’явити посвідчення особи або статус біженця, а потім отримати безкоштовний квиток.


В: Могут ли беженцы путешествовать по ЕС?

О: После регистрации беженцы могут передвигаться на общественном транспорте в любой точке ЕС. На всех крупных железнодорожных вокзалах Европы есть центры поддержки и приема беженцев.

Проезд в общественном транспорте на поездах и в большинстве городов бесплатный. Беженцам достаточно предъявить удостоверение личности или статус беженца, чтобы получить бесплатный билет.

Q: How long can refugees stay in the EU? 

A: Ukrainian citizens already have 90 days of visa-free access to the EU. As an emergency measure, the EU has extended this:

The EU now gives citizens and residents of Ukraine the right to live, work, receive medical care, housing and education immediately for up to one year, without the need for lengthy asylum procedures. If the conflict continues for a long time or the refugees cannot return safely, this status can be extended for another two years. (Three years in total for now.)


З: Як довго можуть перебувати біженці в ЄС?

В: Громадяни України вже мають 90 днів безвізового доступу до ЄС. Як надзвичайний захід ЄС розширив це:

Тепер ЄС надає громадянам і жителям України право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до одного року, без необхідності тривалих процедур надання притулку. Якщо конфлікт триває тривалий час або біженці не можуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки. (Загалом наразі три роки.)


В: Как долго беженцы могут находиться в ЕС? 

О: Граждане Украины уже имеют 90 дней безвизового доступа в ЕС. В качестве чрезвычайной меры ЕС продлил этот срок:

ЕС теперь предоставляет гражданам и жителям Украины право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование сразу на срок до одного года, без необходимости длительной процедуры получения убежища. Если конфликт продолжается долгое время или беженцы не могут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года. (Всего на данный момент - три года).Q: Where can refugees live?

A: Ukrainian refugees will be able to travel within the EU. All national governments and aid organizations in the EU are creating and looking for capacity to house refugees. There are a wide range of possibilities – from central large reception and shelter areas to individual families who offer space at their houses. 

For Germany and Austria, the governments are helping to coordinate housing for refugees. Refugees that have direct connections to families or help can get housing directly through that. If refugees do not have direct connection, the government will help them find housing. 


З: Де можуть жити біженці?

В: Українські біженці зможуть подорожувати в межах ЄС. Усі національні уряди та організації допомоги в ЄС створюють і шукають можливості для розміщення біженців. Існує широкий спектр можливостей – від центральних великих приймальних та притулок до окремих сімей, які пропонують місце у своїх будинках.

Уряди Німеччини та Австрії допомагають координувати житло для біженців. Біженці, які мають прямі зв'язки з сім'ями які допомагають, можуть отримати житло безпосередньо через них. Якщо біженці не мають прямого зв’язку, уряд допоможе їм знайти житло.


В: Где смогут жить беженцы?

О: Украинские беженцы смогут передвигаться по территории ЕС. Все национальные правительства и организации помощи в ЕС создают и ищут возможности для размещения беженцев. Существует широкий спектр возможностей - от центральных крупных пунктов приема и убежищ до отдельных семей, которые предлагают места в своих домах. 

В Германии и Австрии правительства помогают координировать размещение беженцев. Беженцы, у которых есть прямые связи с семьями или помощь, могут получить жилье непосредственно через них. Если у беженцев нет прямых связей, правительство поможет им найти жилье. 
Q: Can I get medical help in the EU?

A: Yes, as registered refugee you have access to the full medical support system of the EU Member States free of charge.


З: Чи можу я отримати медичну допомогу в ЄС?

В: Так, як зареєстрований біженець, ви маєте безкоштовний доступ до повної системи медичної підтримки країн-членів ЄС.


В: Могу ли я получить медицинскую помощь в ЕС?

О: Да, как зарегистрированный беженец вы имеете доступ к полной системе медицинской поддержки стран-членов ЕС бесплатно.
Q: How much money does it cost?

A: All the support (food, medical support, clothing, etc.) organized by the government and the aid agencies is free for refugees:

The necessary need, i.e. the need relating to the physical subsistence level, including the need for accommodation, is covered (so-called basic benefits). In addition, there are cash benefits to cover the so-called necessary personal needs ("pocket money").

If you are accommodated in private housing, reasonable housing costs are also covered.

The local institution, that means the district or the independent city, is responsible for these benefits.


З: Скільки грошей це коштує?

В: Уся підтримка (харчування, медична допомога, одяг тощо), організована урядом та агенціями допомоги, є безкоштовною для біженців:

Покривається необхідна потреба, тобто потреба, пов’язана з прожитковим мінімумом, включаючи потребу в житлі (так звані базові пільги). Крім того, передбачені грошові виплати для покриття так званих необхідних особистих потреб («кишенькових грошей»).

Якщо ви проживаєте в приватному житлі, також покриваються розумні витрати на житло.

За ці пільги відповідає місцева установа, тобто район або місто.


В: Сколько денег это стоит?

О: Вся поддержка (питание, медицинская помощь, одежда и т.д.), организованная правительством и агентствами помощи, бесплатна для беженцев:

Покрываются необходимые потребности, т.е. потребности, связанные с физическим прожиточным минимумом, включая потребность в жилье (так называемые базовые пособия). Кроме того, существуют денежные пособия для покрытия так называемых необходимых личных потребностей ("карманные деньги").

Если вы проживаете в частном жилье, вам также покрываются разумные расходы на жилье.

За эти пособия отвечает местное учреждение, то есть район или отдельный город.Medical benefits: In case of illness, the general range of medical care is available to you. This includes inpatient, outpatient and complementary treatment. As a person entitled to benefits, you will receive a treatment voucher per quarter for this purpose and can use it to visit doctors in private practice. In urgent cases, treatment is also possible without a treatment certificate.

The local institution (district or city) is responsible for granting these medical benefits.


Медичні пільги: у разі хвороби вам доступний загальний спектр медичної допомоги. Це включає стаціонарне, амбулаторне та додаткове лікування. Як особа, яка має право на пільги, ви щоквартально отримуватимете для цього ваучер на лікування і можете використовувати його для відвідування лікарів у приватній практиці. У невідкладних випадках лікування можливе і без довідки про лікування.

Місцева установа (район або місто) відповідає за надання цих медичних пільг.


Медицинские льготы: В случае болезни вам доступен общий спектр медицинского обслуживания. Сюда входит стационарное, амбулаторное и дополнительное лечение. Как лицо, имеющее право на льготы, вы получаете для этих целей лечебный талон на квартал и можете использовать его для посещения врачей частной практики. В экстренных случаях лечение возможно и без талона на лечение.

За предоставление этих медицинских льгот отвечает местное учреждение (районное или городское).
Q: Should I apply for asylum?

A: No, that is not necessary. The necessary protection will be granted in another faster procedure. Ukrainian nationals are therefore advised not to apply for asylum. However, the right to apply for asylum at a later stage continues regardless.


З: Чи повинен я подавати заяву про надання притулку?

В: Ні, це не потрібно. Необхідний захист буде надано в іншій швидшій процедурі. Тому громадянам України рекомендується не клопотати про притулок. Однак право подати заяву про надання притулку на пізнішому етапі залишається незважаючи на це.


В: Должен ли я просить убежище?

О: Нет, в этом нет необходимости. Необходимая защита будет предоставлена в рамках другой, более быстрой процедуры. Поэтому гражданам Украины рекомендуется не подавать ходатайство о предоставлении убежища. Однако право на подачу ходатайства о предоставлении убежища на более поздней стадии сохраняется независимо от этого.

Q: Where can I look for accommodation on my own?

A: There are many different websites helping you to get individual flats you can look at:


З: Де я можу шукати житло самостійно?

В: Існує багато різних веб-сайтів, які допоможуть вам отримати окремі квартири, на які ви можете подивитися:


В: Где я могу самостоятельно искать жилье?

О: Существует множество различных сайтов, которые помогут вам найти отдельные квартиры, которые вы можете посмотреть:


Links / Посилання / СсылкиQ: Where can I find support to find work?

A: If you are looking for a job or training place in Germany, the local employment agency will help you. You can find the information provided by the Federal Employment Agency in German, English, Ukrainian and Russian at https://www.arbeitsagentur.de/ukraine


З: Де я можу знайти підтримку, щоб знайти роботу?

В: Якщо ви шукаєте роботу чи місце для навчання в Німеччині, місцеве агентство зайнятості допоможе вам. Інформацію, надану Федеральним агентством зайнятості німецькою, англійською, українською та російською мовами ви можете знайти на https://www.arbeitsagentur.de/ukraine


В: Где я могу найти поддержку в поиске работы?

О: Если вы ищете работу или место обучения в Германии, вам поможет местное агентство занятости. Информацию, предоставляемую Федеральным агентством занятости на немецком, английском, украинском и русском языках, вы можете найти на сайте https://www.arbeitsagentur.de/ukraine.Q: I am looking for family members. Who can I contact?

A: Family members can search for refugees from Ukraine via the International Tracing Service of the German Red Cross: Tel. 089/ 680 77 3 - 111 (German and English; Monday to Friday 9:00 a.m. to 4:30 p.m.) or by e-mail to tracing@drk-suchdienst.de.


З: Я шукаю членів сім’ї. До кого я можу звернутися?

В: Члени сім’ї можуть шукати біженців з України через Міжнародну службу розшуку Німецького Червоного Хреста: тел. 089/ 680 77 3 - 111 (мова: німецька та англійська; з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:30) або електронною поштою на адресу tracing@drk-suchdienst.de.


В: Я ищу членов своей семьи. С кем я могу связаться?

О: Члены семьи могут искать беженцев из Украины через Международную службу розыска Немецкого Красного Креста: Тел. 089/ 680 77 3 - 111 (немецкий и английский языки; понедельник - пятница с 9:00 до 16:30) или по электронной почте tracing@drk-suchdienst.de.


Further links / Додаткові посилання / Дополнительные ссылки

Support in Hungary / Підтримка в Угорщині / Поддержка в Венгрии https://help.unhcr.org/hungary/


Support in Vienna / Підтримка у Відні / Поддержка в Вене https://start.wien.gv.at/ukraine/de


Support in Bavaria/Germany / Підтримка в Баварії/Німеччині / Поддержка в Баварии/Германии  https://www.stmi.bayern.de/mui/ukraine_hilfe/index.php


Support from German federal government / Підтримка федерального уряду Німеччини / Поддержка со стороны федерального правительства Германии https://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite_node.html

bottom of page